สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

Email PSU :


(ตัวอย่างการกรอก คือ pattama.s@psu.ac.th)

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :

(ตัวอย่างการกรอก คือ 0812345678)


หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ติดต่อ lakkana.c@psu.ac.th

จัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี