สำหรับเจ้าหน้าที่งานอาคารฯ / ผู้ดูแลระบบ
กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ติดต่อ lakkana.c@psu.ac.th

จัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี