คำแนะนำการเข้าใช้งาน

   1. กรุณาอ่าน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ.2560 [ คลิก ]

   2. กรอกแบบฟอร์มคำขอที่พักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี [ คลิก ]

   3. ผู้ยื่นคำขอที่พัก สามารถแก้ไขและพริ้นรายงานเพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับอนุมัติ
[ คลิกเข้าสู่ระบบ ]


   4.
หากเข้าใช้งานระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน : คุณปัทมา อนันตพันธ์ กองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี เบอร์โทร : 1084 Email : pattama.a@psu.ac.th

ระบบใช้งานได้ดีกับ : Google Chrome เท่านั้นจัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี